Vải Rayon

Rayon là một loại sợi bán tổng hợp và mang lại mức độ thoải mái tương tự như sợi tự nhiên thực sự.