Vải Đay

Đay đã được sử dụng để dệt hàng ngàn năm ở Thung lũng Indus