Tiểu học

Bởi vì lớp học là khu vực quan trọng nhất để dạy và học, nó nên được trang bị độc lập.