I-H1265

Màu Trắng  – 0.6 lít – 220V-240V- 57.5x38x4.45cm