Chổi quét sàn cán dài 925

36x130cm, Grey/White color