Cây lau nhà sợi nhỏ xoay 360

MOP-02, Capacity >701ml