Cây lau nhà nhanh phẳng

GU-Hao002, <2kg, 301-500ml, , 45x50x45cm