Sản phẩm Điện thoại trong phòng khách sạn

 • HS-07

  Bộ nhớ 14 chữ số – Màu đen
 • HS-TP-10

  Bộ nhớ 14 chữ số – Màu đen hoặc trắng
 • HS-TP-11

  Bộ nhớ 14 chữ số – Màu đen hoặc trắng
 • HS-TP-12

  Bộ nhớ 14 chữ số – Màu vàng
 • HS-TP-15

  Bộ nhớ 14 chữ số – Màu đen hoặc trắng

Sản phẩm khác